Onze visie

Het Jeelo gedachtengoed en PBS vormen het fundament van het uitnodigende openbare Invitare onderwijs dat wij verzorgen op Hartenaas en waarin onze kinderen, ouders en teamleden zich welbevinden.
Hartenaas staat met haar Jeelo onderwijs midden in de maatschappij. Onze leerlingen en leerkrachten zien en voelen wat er speelt in hun (directe) omgeving en zijn daardoor in beweging. Zij worden uitgedaagd, zijn betrokken en weten waarom iets zinvol is.
Onze leerlingen werken met elkaar samen in projecten, waarbinnen zij zorgen, maken, onderzoeken, presenteren én bewegen met oog voor ieders welzijn en talenten. Ervaringen worden opgedaan en kennis wordt gedeeld.Voor onze leerkrachten geldt hetzelfde, al werken zij niet aan dezelfde projecten als de leerlingen.
Een Hartenaas leerling is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Hij heeft zicht op zijn competenties en vaardigheden, weet wat hij nog moet en wil leren en waar en met wie hij dat kan leren.
Een Hartenaas leraar, die ook eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling, ondersteunt en begeleidt hem op een flexibele en effectieve wijze daarbij. Een Hartenaas leraar werkt daarom ook samen met de ouder(s) van een leerling waardoor zij elkaars pedagogische en onderwijskundig gerichte invloed kunnen versterken. In vaktermen  wordt dit het ‘educatief partnerschap’ genoemd.
Eigenaarschap van leerlingen is slechts mogelijk wanneer een hij en/of zijn leraar enerzijds een bepaalde mate van zelfstandigheid en (eigen) verantwoordelijkheid bezit, anderzijds hiertoe ook de mogelijkheid krijgt.
Op Hartenaas wordt daarom reeds vanaf het moment dat een vierjarige leerling instroomt in de onderbouw,  veel aandacht besteed aan het bevorderen van het zelfstandig denken en handelen van hem, zonder dat daarbij het “sociaal goed” kunnen functioneren in een groep uit het oog wordt verloren. Een Hartenaas leerling weet dan ook dat hij zelf niet goed kan functioneren en ontwikkelen, wanneer hij datzelfde ook niet kan in een groep. Er is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid.
In de onderbouw leggen we het fundament voor goede resultaten op de basisvakken taal (technisch en begrijpend Lezen,  schrijven en luisteren) en rekenen.
In de bovenbouw (vanaf leerjaar 5) bouwen de leraren verder op dit fundament en wordt het zelfstandig kunnen denken en handelen in een groep verder vergroot. Middelen en methodieken die hierbij ingezet worden dienen dit doel.
Met Postive Behavior Support (kortweg: PBS) en de daarbij gekozen kernwaarden Respect – Veiligheid – Verantwoordelijkheid, bewerkstelligen we een sterk pedagogisch klimaat dat voorwaardelijk is voor het vormgeven van het Jeelo gedachtengoed dat wij hanteren.
Hartenaas is in na de zomer van 2018 gestart een transitie daar waar het gaat om de vormgeving (het organiseren van het onderwijs) die zij voor ogen heeft. Van een regulier jaarklassensysteem waarbinnen één leraar verantwoordelijk is voor één groep leerlingen, naar een organisatie waarin deze wordt vervangen door ‘units’ van veertig tot negentig leerlingen, waarbinnen een breed samengesteld professioneel samenwerkend team gezamenlijk verantwoordelijk is voor het onderwijs dat meer passend is en zo  optimaal mogelijk aansluit op de onderwijsbehoefte van alle leerlingen.
Binnen deze units maken leerkrachten gebruik van elkaars kwaliteit, worden taken
en rollen verdeeld en worden leraren ingezet op hun kerntaken. Dit zorgt voor een andere samenstelling, aansturing en begeleiding van kinderen. Het biedt de mogelijkheid om onze kinderen meer gedifferentieerd te laten leren en hen (mede)eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces.
Op het moment van schrijven van dit schoolplan, zijn de eerste contouren van deze (ver)nieuw(ende) organisatie reeds zichtbaar in de bovenbouw (vanaf groep 5). Een uitbouw hiervan gaat de aankomende jaren gestalte krijgen.

Delen: