• Kennismaken?

    Vul uw gegevens in.

    sfeerimpressie

    Neem eens een kijkje!

    Op de Hartenaas mogen kinderen zijn wie ze zijn!

    Welkom op de website van OBS Hartenaas

Welkom op de website van OBS Hartenaas

Het Jeelo gedachtengoed, ontwikkelingsgericht werken en PBS vormen het fundament van het uitnodigende openbare Invitare onderwijs dat wij verzorgen op Hartenaas en waarin onze kinderen, ouders en teamleden zich welbevinden.
Hartenaas staat met haar Jeelo onderwijs midden in de maatschappij die actief betrokken wordt bij het onderwijs dat wij verzorgen. Onze leerlingen en mentoren zien en voelen wat er speelt in hun (directe) omgeving en zijn daardoor in beweging. Zij worden uitgedaagd, zijn op zoek naar antwoorden én oplossingen, zijn betrokken en weten waarom iets zinvol is. Onderwijsinhoud wordt dan ook zoveel mogelijk in onderlinge samenhang aangeboden.
Onze leerlingen werken met elkaar samen in projecten, waarbinnen zij zorgen, maken, onderzoeken, presenteren én bewegen met oog voor ieders welzijn en talenten. Ervaringen worden opgedaan en kennis wordt gedeeld. 
Een Hartenaas leerling is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Hij heeft zicht op zijn competenties en vaardigheden, weet wat hij nog moet en wil leren en waar en met wie hij dat kan leren.
Een Hartenaas mentor, die ook eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling, kent de onderwijsbehoeften van een leerling en ondersteunt, volgt en begeleidt hem op een flexibele, anticiperende en effectieve wijze daarbij. Een Hartenaas mentor werkt daarom ook samen met de ouder(s) van een leerling waardoor zij elkaars pedagogische en onderwijskundig gerichte invloed kunnen versterken. In vaktermen  wordt dit het ‘educatief partnerschap’ genoemd.
Eigenaarschap bij én zelfstandigheid van leerlingen neemt op Hartenaas een belangrijke plek in. Het is onze ambitie om onze leerlingen te laten opgroeien tot autonoom denkende mensen, binnen een gemeenschap waarin gelijkwaardigheid de norm is. Het motto van Stichting Invitare luidt immers “Ik-gericht en wij-afhankelijk”.
Op Hartenaas wordt daarom reeds vanaf het moment dat een vierjarige leerling instroomt in de onderbouw, veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van ieder individu (de “ik”) binnen de groep waar het deel van uitmaakt (de “wij”); Een wederzijdse afhankelijkheid.
 
In de onderbouw leggen we het fundament voor goede resultaten op de basisvakken taal (technisch en begrijpend Lezen, begrijpend luisteren, spelling en  schrijven) en rekenen.
In de bovenbouw (vanaf leerjaar 5) bouwen de leraren verder op dit fundament en wordt het zelfstandig kunnen denken en handelen in een groep verder vergroot. Middelen en methodieken die hierbij ingezet worden dienen dit doel.
Onze Positive Behaviour Support (ofwel PBS) aanpak is een schoolbrede aanpak die zich systematisch richt op het aanleren en versterken van gewenst gedrag  en het voorkomen en aanpakken van probleemgedrag. Hierdoor wordt er een positief schoolklimaat gecreëerd waarin onze leerlingen, ouders, medewerkers en andere zorgpartijen zich prettig voelen en samen bijdragen aan een gezonde, veilige leeromgeving.
Onze PBS aanpak berust op vijf pijlers waarvan een schoolbrede aanpak vanuit gedeelde kernwaarden er ééntje is. De schoolbrede aanpak betekent op Hartenaas dat iedereen die op Hartenaas werkt, dezelfde aanpak hanteert. Daarnaast is het een aanpak voor alle Hartenaas leerlingen. Dit doen wij vanuit gedeelde kernwaarden Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid.
 
Met als doel zo goed mogelijk onderwijs te realiseren passend bij onze mogelijkheden, is Hartenaas na de zomer van 2018 een transitie gestart daar waar het gaat om de vormgeving (het organiseren van het onderwijs) die zij voor ogen heeft; van een regulier jaarklassensysteem, waarbinnen één leraar verantwoordelijk is voor één groep leerlingen, naar een organisatie waarin deze wordt vervangen door een groep van veertig tot negentig leerlingen. Een breed samengesteld professioneel samenwerkend team is hierbinnen gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs dat zo optimaal mogelijk aansluit op de onderwijsbehoefte van alle leerlingen én meer passend is bij onze mogelijkheden.
Binnen deze groep maken leerkrachten gebruik van elkaars kwaliteit, worden taken en rollen verdeeld en worden leraren ingezet op hun kerntaken. Dit zorgt voor een andere samenstelling, aansturing en meer gepersonaliseerde begeleiding van kinderen. Het inzetten van specialisten met specialistische kennis biedt de mogelijkheid om onze kinderen (nog) meer gedifferentieerd te laten leren en hen (mede)eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces.