MR Hartenaas

Op onze basisschool functioneert een Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten.

De Medezeggenschapsraad:

- is bevoegd tot bespreking van alle schoolaangelegenheden

- kan voorstellen doen aan het bestuur

- kan standpunten kenbaar maken aan het bestuur

- brengt ten aanzien van bepaalde zaken advies uit

- verleent ten aanzien van andere zaken instemming


De zaken waarvoor advies of instemming door de MR verleend dient te worden zijn opgenomen in het Medezeggenschapsreglement. Bij de MR-leden is meer informatie over en van de MR te vinden.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De MR kan wel besluiten om achter gesloten deuren te vergaderen. Dit is het geval als er over individuen wordt gesproken of als het karakter van een onderwerp aanleiding vormt de zaak vertrouwelijk te behandelen.

De agenda van de vergadering is op te vragen bij de voorzitter, net als de goedgekeurde notulen. De vergaderdata van de MR staan vermeld op de schoolagenda.

De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar. Hij of zij kan zich na drie jaar herkiesbaar stellen. Ook andere ouders kunnen zich dan aanmelden. De MR is te bereiken via mr.hartenaas@stichting-invitare.nl 

Notulen MR:
april 2023
juni 2023
september 2023
november 2023


Leden van de MR

Voorzitter                                           Willem van de Kerkhof

Oudergeleding                                   Willem van de Kerkhof

                                                              Roger Janssen
                                                              Willem van de Tillart

Personeelsgeleding                           Angela van der Last

                                                              Fleur ten Haaf

Adviseur                                              Hanneke Bens

GMR lid                                                Angela van der last

                                                              Willem van de Tillart