Ouderraad Hartenaas

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die zich inzetten voor een reeks activiteiten op school die in samenwerking met het team worden georganiseerd (zoals bijvoorbeeld kerstviering, carnaval, slotfeest). Ook doet de ouderraad mee aan projecten op school en organiseert zij de algemene ouderavond.
De ouderraad verwoordt naar het team en de medezeggenschapsraad wat ouders voor hun kinderen belangrijk vinden. Het is daarom van groot belang dat de raad de mening van zoveel mogelijk ouders hoort.
U kunt contact opnemen via ons e-mailadres: orhartenaas@gmail.com .

Vergaderfrequentie en verkiezingen
De ouderraad vergadert maandelijks op school. De directeur van Hartenaas is hierbij aanwezig.
Deze vergaderingen zijn openbaar. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die op verzoek per mail kunnen worden toegestuurd. De leden van de ouderraad worden middels verkiezingen gekozen voor een periode van 3 jaar.

Leden Ouderraad
Diana van Rosmalen
Cheryl Jansen
Wendy Eggenhuizen 
Matthijs van Lobberegt (penningmeester)
Marloes van Heel (voorzitter)
Michael Hendriks
Bart Beijer
Manuela Arts
Moniek van Bakel


Ouderbijdrage - Financiële bijdrage
De ouderraad vraagt de ouders aan het begin van het jaar een bedrag per kind te betalen waarmee zij activiteiten zoals een sinterklaas-, kerst-, carnaval- en paasviering kunnen organiseren. Ook een slotfeest aan het einde van het schooljaar en schoolreisjes hoort daarbij.
Dit kost allemaal geld en de OR heeft uw bijdrage hard nodig om deze activiteiten te kunnen organiseren.
De bijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 27,50 euro per kind. Voor nieuwe Hartenaas leerlingen die instromen NA 1 januari 2021 is de bijdrage vastgesteld op € 13,75. 
De ouderbijdrage stort u, onder vermelding van de naam en groep van uw kind, op rekeningnummer NL37RABO 0152 5382 91 t.n.v. Ouderraad Hartenaas.
(Aan de ouders van groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp van groep 8).