Communicatie

Op Hartenaas informeren we ouders en kinderen op verschillende manieren en momenten. Wij hebben een actieve en open houding om zo alle ouders te bereiken. Daarom nemen wij initiatieven vanuit de school om de ouders intensief te betrekken bij het onderwijs aan hun kind(eren) met als doel het onderwijs te versterken. Andersom verwachten wij hetzelfde.
Wij vinden ouderbetrokkenheid en afstemming tussen school en thuis namelijk erg belangrijk.
Dit noemen wij het (educatief) partnerschap tussen leerling – school – ouder.

Met heldere rapportages spreken wij de vorderingen en/of belemmeringen van de kinderen door of leggen verantwoording af. Er is een jaarcyclus met 4 ouder-gesprekken.

Communicatie vindt plaats middels persoonlijk contact, fysiek, mail en Parro-app.
Wij communiceren informatie, algemene informatie en informatie per leerjaar via het ouderportaal, Parro. Ouders worden snel op de hoogte gebracht van nieuws, vragen en benodigde informatie. In het verleden verstrekten wij regelmatig een Nieuwsbrief die per (ParnasSys)-mail werd verstrekt.
In het schooljaar 2019-2020 zijn we hiermee gestopt omdat we merkten dat nagenoeg alle ouders gebruik maakten van de Parro-app, waarmee ouders sneller op de hoogte kunnen worden gebracht van nieuwtjes, vragen en
benodigde informatie.
De Parro-app is een gesloten communicatieplatform waarvan slechts ouders gebruik kunnen maken wanneer minimaal één zoon/dochter leerling is van Hartenaas. Ouders krijgen een link waarmee zij zich kunnen registeren als gebruiker.

Vaststaande momenten
vanuit de mentor/school
Beleidsmatig én organisatorische informatie wordt gegeven via de schoolgids.
Leerjaarsinformatie wordt gegeven bij aanvang van het schooljaar.
Leerjaarsinformatie wordt gegeven, bij nieuwe leerlingen die nog niet geplaatst waren ten tijde van de klassenavond, tijdens een persoonlijk gesprek.
Kind informatie wordt gegeven tijdens een oudergesprek dat zes weken na de komst van uw kind op Hartenaas wordt gepland.
Kind informatie wordt gegeven tijdens ouder-/rapportgesprekken, adviesgesprekken voortgezet onderwijs én wanneer ouders worden uitgenodigd. (Wanneer ouders zelf hierom vragen, worden in overleg afspraken over de vorm en wijze gemaakt)
Algehele informatie over een activiteit van de school/leerjaar wordt gegeven via de Parro-app.(Sinterklaas, Techno Promo etc.)
Ouderhulp bij activiteiten of werkvormen wordt gevraagd via de Parro-app, dan wel ParnasSysmail (te denken valt aan: Sinterklaas, Techno Promo en alle overige feesten en uitstapjes)

Niet vaststaande momenten:
vanuit de mentor/school
Wanneer de leerjaar huiswerk heeft of een toets moet leren of individueel huiswerk.
Wanneer sprake is van de volgende sociaal-emotionele (gerelateerde) aspecten:
Bij verandering van gedrag
Bij grensoverschrijdend gedrag
Bij nablijven langer dan 15 minuten
Bij herhaald nablijven
Bij een gebeurtenis waardoor een kind geëmotioneerd is geraakt
Om afspraken gemaakt met kinderen door te geven
Om afspraken te maken n.a.v. opvallend gedrag
Als het kind “goed gefunctioneerd” heeft in een verbetertraject gedrag
Als een kind herhaaldelijk te laat is
Als een kind te laat is zonder bericht ouders
Bij fysiek geweld

Wanneer er sprake is van de volgende cognitieve (gerelateerde) aspecten:
Bij sterke wisseling van prestatie(s)
Bij extra inspanning voor het kind door de mentor/school
Bij extra oefening thuis of op school
Bij tegenvallende (toets) resultaten
Wanneer sprake is van de volgende factoren en/of omstandigheden
Bij advisering richting externe instantie(s), deskundige, bv. GGD, oogarts, logopedie.
Bij materiële schade aan kleding, een ander of de school.
Als een kind zich (ernstig) bezeerd heeft.
Als een kind zich niet lekker voelt/ziek is.

Daarnaast beschikken wij ook over een mooie website, een Facebookpagina, en Instagram
Abonneer u op deze pagina’s om snel op de hoogte te worden gebracht van de laatste “nieuwtjes”.

 

Delen: